Minggu, 27 Mei 2012

Kamus Antonim

Kamus Antonim Bahasa Indonesia 
abadi                           ><  berubah, berkesudahan, sebentar, sementara, sesaat, ancai, rusak,
                                          rusak sama sekali, hancur, hancur lebur, musnah, binasa, luluh, larut,
                                          remuk
   keabadian                 ><  kesementaraan
   berkeabadian            ><  berkesudahan
abai                             ><  acuh, ingat, peduli, mengindahkan
   diabaikan                  ><  dikerjakan, dihormati, dipedulikan, dipentingkan, diutamakan
   mengabaikan            ><  mempedulikan, mengerjakan, mementingkan, mengutamakan,
                                           menghormati
abang                          ><  adik
   berabang                   ><  beradik
  (islam) abangan         ><  (islam) taat
abdi  Ar                       ><  atasan,  majikan, raja, tuan, tuhan,
abdu Ar                      ><  atasan, majikan, raja, tuan, tuhan
aberasi                        ><  normal (berkenaan dengan cahaya)
abid (1) Ark                ><  sebentar, sementara, sesaat
abid (2) Isl                  ><  ingkar, murka, menyangkal
abnormal                    ><  biasa, normal, sesuai
   keabnormalan           ><  kenormalan, kesesuaian
    abnormalitas            ><  kenormalan
abolisi n Huk               ><  hukuman, pemberian sanksi, pemidanaan
abrar Ar                     ><  rendah, hina, nista
abrek n                       ><  sedikit, agak, kurang, kekurangan minim, terbatas, minus
   seabrek-abrek           >< sedikit sekali, sangat kurang, sangat minim, amat minus
abrit Jk                       ><  tenang, tentram
absen                          ><  ada, hadir, masuk
absen                          ><  ada, datang, hadir, ingat, masuk
absensi                        ><  kehadiran
absolut                        ><  terbatas, tertenttu, sudah pasti, sudah tentu, tetap, dapat dipastikan
absonan                      ><  wajar
abstain                        ><  menentukan sikap, memberikan suara
abstrak                       ><  berwujud, berbentuk, kelihatan, nyata, tampak
   mengabstrakkan       ><  menjadikan berbentuk
absurd  a                    ><  boleh jadi, logis, masuk akal, mungkin
abu (1) Ar                   ><  ibu
abu (2)            v          ><  menang
abu-abu                      ><  abyad, jelas, terang, tegas, putih
abuh Jw                      >< senggang, luang, leluasa
abun-abun                 ><  jelas, terang, tegas
abur                            ><  hemat
abyad Ar                     >< gelap, hitam, abu-abu
acak    a                      ><  rapi, tersusun, berpola
   mengacak-acak adv  ><  membereskan, merapikan, mengatur
acap a                         ><  jarang, renggang
   acap kali              >< jarang sekali
acau v                             >< pasti, sadar, waras, benar, betul, tepat, pas
   mengacau            ><  waras, sadar
aci a                            ><  batal, gagal, urung
aco  Jw (lihat acau)
   acoan                        ><  tertib, teratur, rapi
acuh a                         ><  abai, alpa, lalai, lengah, lupa
    mengacuhkan          ><  mengabaikan, melalaikan, melupakan
ada v                           ><  absen, alpa, kekurangan, miskin, papa, sengsara, tiada,
   berada                      ><  berketiadaan, miskin, berkekurangan, sengsara, papa
   mengada-ada            ><  jujur, tulus, ikhlas
   mengadakan             ><  meniadakan, menyembunyikan, menghilangkan
adab n            
   beradab                    ><  biadab, jahiliah, bodoh, kebodohan
adakala p                    ><  kerap, rapat, sering\
adam n (1)                  ><  hawa, wanita, perempuan
adam   kl (2)                ><  langit, berakhir
adang  v (1)
   diadangi                   ><  dipersilakan
   mengadang               ><  membolehkan, mempersilakan
adang l (2)                  ><  bibi
adang-adang adv       ><  kerap, sering, rapat
adat Jk
   mengadat                 ><  anteng, diam, tenang
adem   a cak                ><  demam, gerah, kemarau, hangat, marah, panas, kacau (rasa hati),
                                           berasa, terasa, dapat dirasa, sudah dirasamendapat rasa, gelisah
   mengadem                ><  menjemur, berjemur
   mengademi               ><  memarahi
adem ayem                 ><  1. panas, kacau (rasa hati), berasa, terasa, dapat dirasa, sudah dirasa,
                                          mendapat rasa, gelisah  2. marah, marah-marah, gusar, marah sekali,
      amat marah
adhesi n                      ><  kohesi
adhesif                        ><  kohesif
adi a                            ><  bodoh, jelek, lemah, rapuh, rendah
adib l                           ><  biadab, bodoh, jahiliah, sembrono, gegabah, ceroboh,
                                          sembarangan saja
adidaya a                    ><  lemah, miskin, papa (baik politik maupun ekonomi)
adiguna Jw                 ><  rendah hati, rendah diri, tawadu
adigung Jw                 ><  rendah hati, rendah diri, tawadu
adi                               ><  bawah, hina, nista, rendah,
adik n                          ><  abang, empok, kakak
   beradik                     ><  berabang, berempok, berkakak
adikanda                    ><  kakanda
adikara  kl                  ><  adil, arif, hati-hati, bijaksana
adikarya                     ><  Karya bernilai rendah
adikodrati a               ><  alami, kodrati, sesuai kodrat
adikuasa a                  ><  sangat lemah, sangat miskin (baik kekuasaan maupun kekuatan)
adil a                           ><  adikara, memihak, berpihak, berat sebelah,
adiluhung  Jw            ><  hina, nista, rendah
adinda n                     ><  kakanda
ading  n cak                ><  kakak
adinterim Lt               ><  tetap    
adisi n                         ><  sedikit, pengurangan
adisional a                  ><  diskon, potongan, pengurangan
adnan n                      ><  neraka jahanam
adolesens n                 ><  dewasa, kanak-kanak, matang, tua
adopsi n Huk
   mengadopsi              ><  menyia-nyiakan
adu v                           ><  damai, tenang, rukun, lerai, cerai
   mengadu                  ><  memisahkan, mendamaikan, melerai, mencerai
   mengadu domaba     ><  memisahkan, mendamaikan, menenangkan, merukunkan, meleraikan,
                                          menceraikan
   diadu                                    ><  dilerai, dicerai, dipisahkan
aduk v
   mengaduk                ><  menjernihkan, menenangkan, memisahkan
   mengaduk-aduk       ><  mengamankan (situasi)
   teraduk                     ><  terpisah, tercerai
   diaduk                      ><  dipisahkan, diceraikan
adun kl                        ><  jelek
afdal a                                    ><  cacat, buruk, berkekurangan, jelek
advokad n                  ><  hakim, pengadilan, juri, penilai, ajun, jaksa penuntut
affair n                       ><  hubungan resmi
afiat a                         ><  sakit
afirmasi n                   ><  pembatalan, penolakan
afwah n                      ><  rugi,kerugian, sulit, kesulitan, susah, kesusahan, sengsara,
                                           kesengsaraan, kecelakaan, nahas, celaka,   malang, kemalangan
aga a                           ><  rendah hati, tawadu
agam a (1)                  ><  kecil, lemah, loyo, lesu
agam a (2)                  ><  berakhir, semakin dekat, semakin cepat, makin berkurang
agamais n                   ><  orang ateis,  orang ateisme
agamawi a                  ><  ateistik
agih     v                      ><  terima, minta
agitasi n                      ><  sejuk, nyaman, segar, tenang
agitatif a                     ><  bersifat menyejukkan, menenangkan, menyegarkan
agresif a                      ><  defensif, sabar, bertahan
agul a                          ><  rendah hati, tawadu
agung a                       ><  alit, kecil, rendah
agus  n            (1)                   ><  neng, upik
agus  a (2)                   ><  jelek, rendah
ahad n                         ><  banyak, ganda, berpasangan, sepasang
ahistoris a                   ><  historis
ahli n                           ><  awam, bodoh, ahmak
ahmak            a ki                 ><  ahli, pintar
ahsan Ar a                  ><  ajhal, aib, buruk, amat buruk, sangat buruk
aib a                            ><  ihsan, ahsan, baik, benar, nama baik
   mengaibkan              ><  memuji, menyanyanjung, memberi pujian, memberi sanjugan
   keaiban                     ><  kebaikan (nama baik)
ainulyakin  v              ><  samar-samar, gelap
air n                            ><  api
   berair                        ><  asat, kering
   mengairi                   ><  mengasatkan, mengeringkan, mengosongkan
ajaib    a                      ><  biasa, banyak, jamak, kerap kali, lazim, lumrah, sering, umum, wajar,
                                          sebagaimana mustinya
ajak     v                      ><  tinggal, tolak, cegah. larang         
   mengajak                  ><  meninggalkan, menolak, melarang
ajal  n                          ><  hidup, bangkit, bangun
ajar  n
   pengajar                    ><  mahasiswa, murid, siswa, pelajar, peserta didik
   terpelajar                  ><  awam, bodoh
   pelajar                       ><  pengajar, guru, instruktur, pelatih
   mengajar                   ><  belajar, diajar, terajar
ajek  Jw                      ><  berubah, berbeda, bertukar, berganti, berlainan, menjadi lain,
                                           ambivalen
ajnabi Ar  n                ><  orang asli, penduduk asli, penduduk setempat, orang setempat, orang
                                          dekata, orang yang dikenal
aju                               ><  jawab                               
   mengajukan
   pertanyaan                ><  menjawab pertanyaan
ajudan n  Mil              ><  atasan, bos, majikan, raja, menteri, presiden, perdanamenteri
ajun  Mk I(1)               ><  benar, betul, lurus,  tepat sasaran, mengenai sasaran
ajun   n (2)                  ><  mengagalkan, memutus, mengakhiri (perundingan, dsb.)
ajun  ark (3)                ><  advokad, ajuster  
ajun  n            (4)                   ><  atasan
ajur   Jw                     ><  kuat, kokoh
ajuster   n                   ><  hakim, pengadilan, juri, penilai
akak  a                        ><  adik, buyung, ujang, saudara kandung yang lebih muda, kerabat yang
                                           lebih muda
akal  n
   berakal                      ><  bodoh, jahil
akang  n  Sd                ><  adik, adinda, ujang, buyung
akar  n                        ><  cabang, canggah, permukaan
   mengakar                  ><  mengambang, samar, kabur
akbar a                       ><  asgar, kecil, alit
akhir   n                      ><  awal, depan, mula, pertama
   berakhir                    ><  berawal, bermula
   terakhir                     ><  terawal, pertama sekali, permulaan sekali
akhirat  n                    ><  dunia
akhirulkalam Ar v     ><  awalulkalam, awal ucapan, awal perkataan, prolog
akhirusanah  n           ><  awalusanah, awal tahun, permulaan tahun, tahun pertama
akhlaki a                    ><  amoral
akhwan (lihat ikhwan)
aklamasi  n                 ><  melalui pemungutan suara, dengan pemungutan suara
aki n                            ><  1. cucu, pemuda, anak  2. nenek
akibat  n                     ><  sebab, sebab-musabab
akil                              ><  bodoh
akil balig                     ><  anak-anak, anak kecil, bocah ingusan, bocah
akli                              ><  nakli
alkliah                         ><  nakliah, batiniah, absurd, mustahil
akmal  kl                     ><  amat buruk, amat jelek
akrab                          ><  jauh, renggang, berjarak
akronim                      ><  kepanjangan
akselerasi                    ><  pelambatan
aktif  a                        ><  pasif, diam, berhenti, menerima saja, mandek, berakhir, selesai, tamat,
      mengaso, berjeda, beristirahat, berlibur, cuti, meninggalkan pekerjaan
   mengaktifkan           ><  menghentikan
aktiva  n Ek                ><  pasiva
aktor  n                       ><  aktris, wanita pelaku
aktris  n                      ><  aktor, pria pelaku
aktual  n                     ><  1. gaib, abstrak, 2. usang, kuno, lama, lewat, berlalu, dulu, masa lalu
aku  pron                    ><  kamu, engkau, ente, sampean, anta, jenengan
akulturasi  n               ><  dekulturasi
akumulasi n                ><  aspirasi
   terakumulas              ><  terkuak, tersalurkan, teraspirasi, tertonjolkan
akur  a                        ><  cekcok, ribut, bersengketa berbeda, berbeda paham, berselisih,
                                           bereselisih paham, berbeda arah, berbeda arus, simpang siur,
                                           berkelahi, berantam, berbantah-bantahan, gontok-gontokan, jotos-
                                           jotosan, adu jotos, pukul-memukul, mencaci maki
   mengakur                 ><  menolak
akurat  a                     ><  salah, kacau
akut  a                                    ><  ringan
ala Ar                          ><  bawah, rendah
alah a                          ><  menang, hidup
   beralah                      ><  selalu ingin menang sendiri
   beralah                      ><  mempertahankan
   mengalah                  ><  sengaja mennang, ingin memennangkan
   alah-mengalah          ><  saling ingin menang
alami a                        ><  dibuat, dibuat-buat, sengaja dibuat, disengaja, diciptakan, diserupai
alang  n          
   beralangan                ><  ada waktu, memiliki waktu, berpeluang
   teralang                    ><  lancar
   alang-alangan           ><  sepenuhnya, sepenuh hati, banyak-banyak
alap  kl  a                    ><  buruk, jelek
alas   n                         ><  atas
   dialasi                       ><  diatapi, digentengi
alih v                           ><  tetap, diam
awal  n                        ><  akhir, belakang, kemudian, kesudahan, penghabisan
alim  a                         ><  bodoh, awam, nakal, berandal, bandel, dablek, tebal telinga
   alim-ulama                ><  orang awam, orang biasa, pengikut, jamaah
aling                            ><  tampak
   mengaling  v             ><  menampakkan diri
alir Mk                        ><  beku
   mengalir                   ><  membeku, diam, mentok, mampet, terhambat, tersumbat
alit  Jw                                    ><  besar, agung, gede
almarhum  n              ><  1. dilaknati, dimurkai  2. hidup, hayat  3. almarhumah
almarhumah n           ><  1. dilaknati, dimurkai  2. hidup, hayat  3. Almarhum
alon-alon  Jw              ><  cepat-cepat, lekas-lekas, sangat segera, amat segera, dengan segera
a lot  Jw                      ><  1. mudah putus  2. lancar  3. mudah, gampang
alpa                             ><  ada, hadir, masuk, ingat, sadar
alto n Mus                   ><  bas, sopran, tenor
alu n (1)                       ><  lumpang, lesung
alu n (2)
   mengalu-alukan        ><  mengolok-olokan, menghina, mencaci, memaki, mencacimaki
alum Jw                      ><  segar, tegar
alun n
   beralun                     ><  rata, datar
   beralun-alun             ><  mendatar, lurus
   mengalun                  ><  merendah
am a                            ><  terbatas, tertentu, khas, khusus
ama  p  cak                 ><  beda
amah n (1)                  ><  majikan, tuan, atasan, kepala, pemilik, pimpinan
amah n (2)                  ><  orang kaya, orang berpangkat, intelek, ulama
aman  a                       ><  terancam, terganggu, diambil orang, meragukan, takut, khawatir
amanah  n                  ><  curang, culas, keji
amar  n                       ><  larangan
amat  adv                    ><  kurang
amatir  n                     ><  professional
ambang  n                  ><  1. hulu, 2. ki masih jauh
   mengambang            ><   tenggelam, jelas,  ki mengena
ambek Jk                   
   mengambek              ><  rasa senang, tenang, agak baik
ambigu  a                   ><  jelas, tertentu
ambiguitas  n              ><  memilki satu pengertian, kejelasan makna tertentu
ambil n                        ><  beri, peduli, mengindahkan
   mengambil                ><  memberi, mengasih, menyerahkan, menambah, meletakkan, menaruh,
                                               melayangkan, mengirimkan
ambisi n                      ><  putus asa, putus harapan, putus cita-cita
ambivalen a                ><  ajek, tetap, teratur
ambivalensi                ><  perasaan cocok, tepat, sesuai
amblas  v                    ><  1. muncul, menonjol, timbul, menyembul, menjorok ke luar, menjorok
                                            ke atas,  2. kuat, kokoh, tahan, mampu
ambring  Jk
   ambring-ambringan  >< 1. sadar, ingat, insaf , mengerti benar, yakin benar  2. tenang, keruan,
                                           pasti, tentu
ambrol  v                    ><  kuat, kokoh, tahan, mampu
ambruk  v                   ><  1. kuat, kokoh, tahan, mampu 2. sehat, waras, sembuh, sehat kembali,
                                           bangkit,  bangun
ambuh  ark  v             ><  mau, ingin, hendak, berhasrat, bermaksud
ambul Jak v cak (1)    ><  jujur, lurus hati, tulus, ikhlas
ambul v (2)                
   mengambul               ><  tetap, tenang, diam di tempat, tenggelam
ambung
   mengambung  v      ><  tetap, tenang, diam di tempat, tenggelam, menurun, mendatar
amendemen  n            ><  baku, tetap, ami
amerta  a                    ><  dapat mati, sementara, terlupakan
ambyar  Jw v  cak      ><  terkonsentrasi, bercampur, menyatu, bersatu
amir n                         ><  rakyat, anak buah, orang biasa, orang kebanyakan
amoi Jk n                    ><  encek, entong, buyung, ujang, ucok
amoral a                     ><  bermoral, berakhlak baik, berbudi, berkelakuan baik, sesuai moral,
                                           mempunyai pertimbangan baik buruk
amorf a                       ><  mempunyai bentuk, jelas bentuknya, menghablur dan mempunyai
                                           bentuk geometri, memiliki susunan atom
ampai a                       ><  pendek dan gemuk
ampang a                   ><  susah, sukar, sulit, berat, keras
ampas n                      ><  sari, pati, isi utama, pokok isi, bagian terpenting
ampe Jk adv                ><  berangkat, bertolak, pergi, meninggalkan, beranjak
amprung-
amprungan Jk a         ><  selalu sunguh-sungguh, bertanggung jawab
ampu v                       
   pengampu                 ><  pelajar, murid, siswa, anak didik, anak sekolah, peserta didik, peserta
                                          pelatihan, mahasiswa
ampuh Jw a (1)          ><  biasa, seperti sediakala
ampuh Mk n (2)          ><  kering, surut, asat, basah, berair, lembap, ada airnya, habis, kosong
   keampuhan               ><  kekeringan
ampul
   mengampul v          ><  1. mengecil, mengempes 2. Mendatar, menjadi tenang airnya
   ampul-ampulan Jk    ><  datar, berpermukaan rata, tenang, diam (di laut/di atas air)
ampun n                     ><  hukum, sanksi, pidana, penjara
   ampunan                   ><  hukuman, pemberian sanksi, pemidanaan
   diampuni                  ><  dipenjara, dihukum, diberi sanksi, dipidana
   terampuni                 ><  terbebaskan (dari kesalahan atau hukuman)
   pengampun               ><  pemberi hukuman
   pengampunan           ><  pemenjaraan, penghukuman, pemidanaan
amuk n                      
      mengamuk             ><  sabar, tenang, tahan marah, tabah
ana  n cak                   ><  kamu, ente, engkau
anak n                         ><  orang tua
   kekanakan                ><  keibuan, kebapakan
   anak-anak                 ><  dewasa, sampai umur, akil balig, matang
   anak angkat              ><  anak kandung
   anak didik                ><  guru, pendidik, pengampu, pelatih, penatar, pembimbing
   anak gadis                ><  anak perjaka, anak jejaka
   anak gedongan         ><  anak orang miskin
   anak bungsu             ><  anaka sulung
ananda  n hor             ><  ibunda, ayahanda
anarki n                      ><  kedamaian, ketenteraman, kestabilan, ketertiban, keamanan,
                                           ketenangan
anasional a                 ><  berwatak nasional, setia kepada bangsa sendiri, nasionalis,
                                           nasionalisme
anca  n                        ><  keuntungan, kemujuran, kebahgaiaan, manfaat, faedah
ancai Mk a                  ><  utuh, kekal, sempurna, abadi, selama-lamanya, lestari
anda  pron                  ><  aku, saya, kami
andai n                        ><  pasti, tentu, sudah tetap, mesti, harus, wajib, patut
   berandai-andai         ><  1. Memastikan, menentukan, menetapkan, mengharuskan,
       mewajibkan 2. Pesimis, putus asa, putus harapan, tipis harapan, habis
       harapan, hilang harapan
aneh  a                        ><  biasa, lazim, umum, seperti sediakala, sudah menjadi adat, sudah
                                          seringkali, sudah biasa
aneka  num                 ><  sedikit, sejenis, homogen, serupa, sama
   anekaragam              ><  seragam, sejenis, sama jenis, semacam, sama macamnya,
                                           homogen, sama, sama ragam, sama ragamnya, sama bentuk, sama
                                           bentuknya, sama corak, sama susunan, sebangsa, serupa
angan n                       ><  1. pesimis, putus harapan  2. pasti, tentu, sudah tetap, mesti, harus,
       wajib, patut
   angan-angan             ><  kepastian
   berangan-angan        ><  1. berputus asa, pesimis, pesimistis, putus harapan  2. Optimis, penuh
                                           kepastian
 angel a cak                 ><  mudah, gampang, ringan, enteng
angin n
   angin-anginan           ><  tetap, konsisten, terus-menerus, selamanya, istikamah, teguh      
                                           pendirian, selalu konsekuen
   kabar angin               ><  kabar sebenarnya, kabar yang jelas kebenarannya
angon v
   anak angon n          >< anak terpelajar, anak yang  bersih,  anak yang rapi, anak pandai, anak
                                          pintar
anggak  Jw a              ><  1. rendah hati,  baik hati, ramah  2. rendah diri
angguk
   mengangguk v          ><  menolak, menggeleng, menangkal, menyangkal, membantah,
       melawan, mengingkari, menyanggah, menentang
anggur
   menganggur v         ><  bekerja, berbuat sesuatu, melakukan suatau pekerjaan,
                                           melakukan suatu perbuatan
angkara  n                  ><  baik,  taat, patuh, senantiasa tunduk, saleh, suci dan beriman,
                                          sungguh-sungguh mengerjakan  ibadah   
angkasa   n                 ><  bumi, tanah, daratan, bawah
angkasawan   n          ><  angkasawati, astronot wanita, penyiar radio wanita
angkat v                      ><  turunkan, rendahkan, tekan, letakkan, taruh, lepas
   mengangkat              ><  menurun, anjlok, merosot, menukik
   berangkat v               ><  pulang, kembali, balik
angker a                     ><  baik hati, rendah hati, kalem, menyenangkan, mengasikkan, merasa
                                          senang, menyejukkan, menyegarkan
angkuh  a                   ><  rendah hati, baik hati, rendah diri
angsur v                      ><  sekaligus, kontan, saat itu juga, tunai
anjak v
   menanjak                  ><  menurun
   beranjak                    ><  1. diam, sabar  2. Menurun
anjlok v                       ><  naik, merangkak naik, meningkat, mengangkat, terangkat, menanjak,
                                           mendaki
anjur   v  (1)                ><  larang
   dianjurkan                ><  dilarang
anjur  v (2)                 ><  dorong, sodok
aniaya n                      ><  baik
   teraniaya                   ><  selamat
anonim a                    ><  bernama, beridentitas, bertandatangan, ada penandatangannya
anorganik a                >< organic, berhubungan dng organisme hidup
ansar  n                       ><  muhajirin, orang-orang yg pindah, pengungsi
antap  a                      ><  1. ringan, enteng, mudah diangkat  2. cerewet, bawel, nyinyir, banyak
                                           mulut
antara  n                     ><  kerap, sangat dekat, menempel, rapat
antar  v                       ><  jemput, sambut, songsong
   mengantar               ><  menjemput, menyambut, menyongsong
antariksa  n                ><  bumi, tanah, daratan, bawah
   antariksawan            ><  antariksawati, astronot wanita, angkasawati
antartika a                 ><  kutub utara, kutub syamali, arktika
antek Jw n                  ><  bos, pemimpin, majikan, atasan
antem
   berantem v cak         ><  damai, tentram, tenang
anteng Jw a                ><  banyak tingkah, menangis, cengeng, rewel, cerewet, bawel,
                                           tersedu-sedu, menjerit-jerit, banyak  mulut, nyinyir, mengomel
antep Jw a                  ><  ringan, enteng, dapat diangkat, terangkat
anti p                           ><  setuju, suka, senang, gemar, menaruh simpati, mau, sudi, rela,
                                           menaruh hati, menaruh kasih, kasih sayang, cinta, sayang
antipati n                    ><  sangat suka, sangat menerima, sangat cinta, simpati, rasa kasih,
                                           rasa setuju
antik a                                    ><  1. baru, anyar, modern, terkini  2. seperti biasanya
antiklimaks n             ><  klimaks, puncak suatu hal, adegan paling menarik, adegan
      paling penting, keadaan memuncak, keadaan paling gawat,
antikonsepsi n            ><  konsepsi, pengertian, pendapat, paham, rancangan pikiran,
                                          cita-cita
antipati n                    ><  sangat suka, simpati, rasa kasih, rasa setuju, rasa suka
antipenawar  n           ><  penawar
antisemitisme n          ><  prosemitisme, pendukung bangsa semit
antiseptik                    ><  pembusukan,
antisipasi n                 ><  1. ceroboh, semena-mena 2. partisipasi
antitoksin n                ><  toksin, racun, bisa
antonim n                   ><  sinonim, persamaan makna kata, muradif, persamaan kata
antre
   mengantre                ><  menyerobot, bersaing, berebut, saling mendahului
antusias a                   ><  1. loyo, lemah sekali, penat sekali  2. bosan, jemu
anulir
   menganulir               ><  mengesahkan, menerima, memberlakukan
anyar Jw a                  ><  lama, usang, kuno, dahulu, sudah aus
anyel                           ><  1. subur  2. tenang
anyep Jak                   ><  berasa, terasa  2. panas
anyir                           ><  sedap, harum, wangi
apatis                          ><  peduli, mengindahkan, menghiraukan, memperhatikan
apek    Jak                   ><  wangi, harum, berbau sedap
apes Jw a                    ><  beruntung, mujur, selamat, berhasil, tercapai, bernasib baik
api  n                           ><  air
   berapi-api                 ><  loyo, lemah, penat sekali, lesu, lemas, redup, lembut, lunak,                                                 halus
apik                             ><  sembrono, gegabah, ceroboh, sembarangan
apit
apkir                           ><  1. pilihan, terpilih  2. berkualtas, bermutu  3. diterima, dapat dipakai
apolitis a                     ><  politis, berminat pada politik, bersifat politis
apriori            a                     ><  mengerti, ingin tahu, sudah mengetahui
apung
   terapung                   ><  tenggelam, karam, terbenam ke dalam air
ardi kl n                      ><  langit, angkasa, awang-awang
arif a                           ><  1. sembrono, kurang hati-hati, gegabah, ceroboh,
                                           sembarangan saja, serampangan  2. biadab, bodoh, jahiliah
                                          3. Arogan, sombong, congkak, pongah, jumawa
arifin n                        ><   orang-orang awam, orang-orang bodoh, kaum yang bodoh,
                                            kaum yang jahil
arik v                          ><  tidur, dapat tidur
arip ark                       ><  tegar mata, melek, pelotot, belalak
aristokrasi n               ><  demokrasi, rakyat, rakyat jelata
aristokrat n                ><  demokrat
arkian adv                  ><  sebelum itu, lebih dahulu
arktika  n Geo            ><  antartika, daerah kutub selatan
arogan a                     ><  1. rendah hati, baik hati, bijaksana, arif  2. rendah diri, minder
artifisial a                   ><  alami, wajar, bersifat alam, sebagaimana adanya, sebagaimana
       mestinya, apa adanaya
arwah n                      ><  jasad, tubuh, badan, jasmani, raga, awak
asa n                            ><  1. pesimis, putus harapan  2. pasti, tentu, sudah tetap, mesti,
                                           harus, wajib, patut
asak a                         ><  longgar, kosong, nihil, renggang, lapang, ada celahnya,
                                           berongga
asal                              ><  furu, cabang
   asal-asalan                ><  secara benar, terarah, betul, sungguh-sungguh
asar n                          ><  pagi, duha
aseksual                      ><  seksual
asepsis                         ><  infeksi, terinfeksi
asese   v cak              ><  bertentangan, berlawanan, berbeda pendapat
asimilasi n                   ><  terpisah, asli, tetap
asimilasi regresif ling       ><  asimilasi progresif
asing  a                       ><  1. biasa, lazim, umum  2. dalam negeri, domestik
asli  n                           ><  1. campuran, palsu, imitasi, tiruan, salinan, saduran, gubahan,
                                           peranakan, diragukan asal-usulnya 2. lancung, curang, sumbang
aso
   mengaso  v               ><  bekerja, berbuat sesuatu, melakukan kegiatan
asoi a                           ><  sumpek, susah, bete
asong
   mengasong v           ><  1. membeli, 2. Menarik
asosial  a                     ><  bersifat sosial, mempedulikan kepentingan masyarakat
asrar Ar n                   ><  terang-terangan, berterus terang, diumumkan, diketahui orang  banyak
asri a                           ><  jelek, buruk
asalamualaikum           ><  waalaikumsalam
astana n                      ><  gubuk, rumah reyot, rumah kecil, rumah kumuh
astenia n Psi               ><  bertambahnya kekuatan, berkekuatan, bertenaga
astenis                         ><  kuat, bertenaga, mampu mengangkat, banyak tenaganya
asuh
mengasuh n                ><  menelantarkan,
asusila a                      ><  susila, baik tingkah lakunya, beradab, sopan, beradatistiadat
asyik a                                    ><  1. susah, sukar, jemu, bosan  2. senggang, luang, lapang
atap n                          ><  lantai, alas, dasar, bagian bawah
atas n                          ><  bawah, dasar, tempat rendah  2. geladak
ateis n                          ><  percaya akan adanya Tuhan
ateisme n                     ><  teisme, orang yang bertuhan, orang yang mengakui adanya Tuhan
atos  Jw (1)                 ><  empuk, lembek, lenbut, lunak, kendur, lemas, lemah
atos Sun (2)                 ><  belum
atur
   teratur v                  ><  berantakan, porak poranda, acak-acakan, serampangan,                                                  kacau, rusuh, campur aduk, campur baur, semerawut,
                                   bertukar-tukar, bancuh, awut-awutan
aus a                           ><  awet, utuh, kuat, tahan lama, lamam berubah,
autentik  a                  ><  1. palsu,  imitasi, tiruan, saduran, salinan, gubahan, campuran,
                                           asimilasi  2. lancung, curang, sumbang
autobiografi n            ><  biografi
awabau a                    ><  masih bau, berbau
awabulu a                  ><  berbulu, memiliki bulu, mempunyai bulu, masih ada bulu
awabusa  a kim          ><  berbusa, ada busanya, berbuih, bergelembung putih kecil-kecil
awadara a Dok        >< berselaput dara
awah a                        ><  1. sempit 2. terhalang
awahama a                 ><  berhama, mengandung hama, terdapat hama
awal n                         ><  akhir, belakang sekali, belakangan, kelak, kemudian, kesudahan,
                                           penghabisan
awam a                       ><  istimewa, cerdik, pandai, pintar, luar biasa, khusus, utama, aneh, ajaib,
                                          ganjil, jarang ada
awas v                         ><  1. buta, terpejam, tertutup matanya   2. sembrono, gegabah,
                                           sembarangan, ceroboh, seradak-seruduk, tabrak-tubruk, terlampau
                                           berani
awet a                         ><  mudah rusak, gampang rusak, rapuh, hancur, binasa
ayah n                         ><  ibu, umi, mama, mak, mami
ayal a                          ><  1. cepat,  deras, laju, cekatan, lekas, segera  2. Pasti, ajek, tetap,
       teratur,  percaya, yakin, tentu, mengakui
ayu a                           ><  kasar, kasap, kesat, gabas, jelek, buruk
ayun  n                        ><  tenang, diam
azab n                         ><  nikmat, karunia, merasa puas, senang, kebahgiaan, kenikmatan,
                                           kepuasan, kesenangan
azal a  Isl (1)               ><  bermula, berpermulaan, rusak, pana, kini, akan datang
azali a                         ><  bersifat baru, bersifat fana, bersifat rusak (mati, hilang)
aziz kl a                       ><  rendah, hina, nista, keji, tercela, aib, noda, dosa, salah
azmat  kl a                  ><  lumrah, bias, lemah sepi, hening 


B
Babar                                       ><  sedikit, berkurang
Membabar                   ><  menguncup, menguncup
Membabarkan             >< menggulung
Babat
Membabat                   >< menanam, memelihara, merawat
            Sebabat                       >< berbeda
Babe                                        >< nyak, mak, mami, ibu
Babil a                                     >< manut, patuh, menurut
            Berbabil                       >< berdamai
            Perbabilan n                 >< perdamaian
bablas Jw v                               ><1 stop, berhenti, terhenti; 2 ki ada, tampak, utuh 3 ki hidup
kebablasan n cak                      >< tertahan, terhenti 
babon n                                    >< 1 anak ayam; 2 jantan; 3 Filol naskah palsu 
babu n cak                                >< ma·ji·kan n 1 orang atau organisasi yg menyediakan pekerjaan untuk
      rang lain berdasarkan ikatan kontrak; 2 orang yg menjadi atasan (yg
      kuasa memerintah bawahan) 
babur (Adjektiva)                    >< teratur, sudah diatur baik-baik, rapi, beres, baik, apik, tertib, siap
                                                      sedia, siaga
bacek Jk a                                 >< keras, kering
bacot Jak v                               >< anteng, diam, tenang
bacul a cak                               >< semangat (berkelahi, berlaga, dsb), berani
badan n                                    >< jiwa, roh 
badung Jak a                            >< baik, manut, menurut, patuh, saleh nakal; bandel
kebadungan n              >< kebaikan
bagai n                                     >< beda, perbedaan
berbagai v                    ><1 kl mempunyai perbedaan, berbeda, berperbedaan 2 sejenis
berbagai-bagai v          >< sejenis
keberbagaian n            >< keadaan semacam, homogen; kecenderungan tetap
membagaikan Mk v       >< memuji, menyanjung, muemuliakan, mengagungkan, menghormati 
memperba·gai-
bagaikan v                   >< memuji, menyanjung, muemuliakan, mengagungkan, menghormati 
bagur a                                    >< kuntet, kecil, kurus
bagus a                                    >< jelek, buruk, butut 
membaguskan v           >< menjelekkan, membuat supaya jelek
terbagus a                   >< terjelek paling jelek, sangat jelek, terburuk, terbutut
bagusan a cak              >< jelekan, lebih jelek, burukan, bututan 
memperbagus v           >< memperjelek, membuat supaya lebih jelek, memperburuk
kebagusan n                 >< kejelekan, perihal jelek, keburukan 
bah (Nomina)                          >< Surut, kering
            bah betina                    >< bah jantan, banjir permulaan                       
            bah jantan                    >< bah betina, banjir berikutnya
ba·ha·gia  n                              >< 1. susah, menderita, sengsara,  nestapa 2. Rugi, nahas,  sial; celaka;
                                                      malang (terutama dihubungkan dng hari, bulan, dsb yg dianggap
                                                      kurang baik menurut perhitungan): 
            berbahagia a                >< dalam keadaan menderita, merasakan penderitaan
            membahagiakan v        >< menjadikan derita, membuat derita
            kebahagiaan n  >< kesusahan, kesengsaraan, penderitaan, kerugian, kenahasan
bahak, 
            terbahak-bahak adv      >< pelan dan lemah, pelan-pelan (tt tertawa)
1ba·ha·na n                               >< bunyi (suara) pelan, sayup-sayup, rendah, riuh-rendah
2ba·ha·na kl a                            >< 1  biasa; amat jelek (kecil dsb.) 2 gelap; kosong, hilang, nihil,
                                                                                                          tersembunyi, samar
1ba·ha·ri kl                                >< akan datang, nanati, masa depan, baru, anyar, sekarang, muda
2ba·ha·ri kl a                             >< jelek, buruk, jelek sekali, buruk sekali
3ba·ha·ri ark a                           >< darat, daratan, mengenai daratan
            ke·ba·ha·ri·an n            >< segala sesuatu yg berhubungan dng darat. kedaratan

ba·he·nol /bahénol/ a cak          >< ceking, kurus, kurus kering, kerempeng, sangat kurus
ba·heu·la adv cak                      >< yang akan datang, sekarang, masa depan, modern, masa kini,
                                                      sekarang
ba·hi·mi·ah a                            >< manusiawi, kemanusiaan, berperikemanusiaan
ba·ha·ya n                                >< yg (mungkin) mendatangkan keselamatan, selamat , bahagia, senang,
                                                      gembira,untung
ber·ba·ha·ya v              >< (mungkin) mendatangkan keselamatan, kesembuhan, beruntung,
             mem·ba·ha·ya·kan v    >< mendatangkan keselamatan (kpd):  menyelamatkan,
                                                      mengeembirakan, menyenangkan, menguntungkan
baik (Adjektiva)                       >< 1. jelek; berantakan, berserakan, cela 2. nahas; rugi, merugi nasib
      3. merugikan (tentang kedudukan dsb)4. jahat (tentang kelakuan,
      budi pekerti, keturunan, dsb); curang, bohong 5. sakit 6. Keburukan
ba·in ark a                                >< samar, tersembunyi, saru, kabur, agak gelap, gaib
bainah (Nomina) ark n             >< kosong, gaib, tersembnyi
baja
            mem·ba·ja v                 >< melunak, meluluh, melembek
bajak
mem·ba·jak v               >< mengamankan, menyerahkan
pem·ba·jak n                            >< pengaman, polisi, keamanan, satuan pengaman
ba·jul Jw n                                >< satuan pengaman, kepolisian, keamanan
bajik
ke·ba·jik·an n                >< kejahatan, kemunkaran, kejelekan, kerugian
ba·ka a                                     >< berubah, rusak, hancur, musnah, binasa, lenyap
bakar
mem·ba·kar v               >< memadamkan, meredam, mematikan
bak·da Ar p                               >< sebelum, qabla
            bakda magrib                 >< sebelum magrib, qabla magrib
bak·da.hu Ar p                          >< sebelumnya, sebelum itu, qablahu                 
bakh ark a                                >< rugi, sengsara, menderita, kesusahan, derita, susah
ba·khil a                                   >< dermawan, pemurah hati; orang yang suka berderma (beramal,
                                                      bersedekah

1ba·ki Ar a                                >< berubah, rusak, hancur, musnah, binasa, lenyap
2ba·ki n                                     >< kekurangan (uang)
3ba·ki ark a                               >< subur, muda, masih muda, masih subur, dapat hamil lagi, dapat
                                                      beranak lagi
bak·ti n                                     >< menantang, murka, durhaka, menolak
ber·bak·ti v                  >< menolak perintah
ba·ku n
mem·ba·ku·kan v                      >< mengubah, mengamandemen, merevisi, memperbaiki, memperbarui
ba·la n                                      >< keselamatan, kemujuran, kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan,
                                                      kesejahteraan, keberuntungan, bernasib baik
ba·lans n                                  >< berat sebelah, jomplang
ba·le·la /baléla/ v                      >< mematuhi, menuruti
ba·lik  v                                    >< pergi, berangkat
ba·lu n                                      >< janda
ban·del a
mem·ban·del v             >< menurut, patuh
ban·ding n
            sebanding                      >< berbeda, berat sebelah

13 komentar:

 1. Balasan
  1. Memang sebagai pembuka. Insya Allah lebih lengkap di bukunya. Doakan supaya terbit dalam waktu dekat.

   Hapus
 2. yaah ga lngkap..
  pdahal saya perlu bgt ;(

  BalasHapus
 3. Tolong d jawab antonim "tenang". Mkzih

  BalasHapus
  Balasan
  1. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

   Hapus
  2. lawan kata tenang: ribut, gaduh, berisik, tegang, gelisah, bingung, gemetar

   Hapus
 4. TOLONG APA ANTONIM PERMUKAAN ??:v

  BalasHapus
  Balasan
  1. antonim permukaan adalah dasar, alas, fondasi, terbawah, paling dasar, bagian paling bawah,

   Hapus
 5. Antonim dari kata berkomunikasi

  BalasHapus
  Balasan
  1. Baik Tuan Peterson. Bahwa berkomunikasi iti sangat berkaitan informasi baik pembicaraan maupun tulisan, maka antonimnya dapat diperkirakan seperti, menahan informasi, menolak informasi, memutuskan pembicaraan, menahan pembicaraan, menyetop pembicaraan, menyetop informasi, menhapuskan informasi, memutuskan informasi. Bisa juga bergantung dari konteknya. Terima ksih Tuan Peterson.

   Hapus
 6. Antonim kata :
  1. Ditampung
  2. Mengembalikan
  3. Menggunakan
  4. Rimba

  BalasHapus

nama:
umur:
alamat: